Revision history of "Spjall:Ragnheiður Þorvarðardóttir (Áshamri)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:22, 14 January 2020Gudmundurj85 (talk | contribs). . (262 bytes) (+262). . (Ný síða: Sæll Víglundur. Getur þú vinsamlegast fjarlægt Árnadóttir úr nafninu hennar Stellu. Hún var skírð Ragnheiður Þorvarðardóttir og var einungis þekkt undir því nafni....)